top of page
Privacy Policy

Privacy Policy

Polityka prywatności aplikacji Milo

 

 1. Administrator danych
  Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach aplikacji Milo jest ya.care sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Czaplińskiego 39, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001014921, posiadająca nr NIP 8943203577 oraz nr REGON 524275843.
   

 2. Rodzaje danych osobowych
  W ramach korzystania z aplikacji Milo mogą być gromadzone następujące rodzaje danych osobowych: dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu), dane dotyczące samopoczucia psychicznego, emocji, tworzone przez użytkownika wpisy (dowolnej treści) w dzienniku emocji i myśli.
   

 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
  Dane osobowe gromadzone w aplikacji Milo są przetwarzane w celu świadczenia usług zgodnie z funkcjonalnościami opisanymi w regulaminie, personalizacji doświadczenia użytkownika, monitorowania samopoczucia psychicznego i emocji, udzielania porad i zaleceń dotyczących rozwoju osobistego i psychologicznego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika.
   

 4. Dane wrażliwe
  Rozumiejąc wagę prywatności i poufności danych użytkowników, aplikacja Milo może przetwarzać dane wrażliwe dotyczące samopoczucia psychicznego użytkowników. Dane wrażliwe obejmują informacje związane z zdrowiem psychicznym, emocjami, myślami oraz innymi aspektami związanymi z samopoczuciem psychicznym.

  4.1 Cel przetwarzania danych wrażliwych
  Przetwarzanie danych wrażliwych jest niezbędne dla świadczenia usług związanych z aplikacją Milo. Dane te są wykorzystywane w celu dostarczania spersonalizowanego wsparcia emocjonalnego, monitorowania samopoczucia psychicznego, udzielania porad i zaleceń dotyczących rozwoju osobistego oraz prowadzenia dziennika emocji i myśli.

  4.2 Prawna podstawa przetwarzania danych wrażliwych
  Przetwarzanie danych wrażliwych odbywa się na podstawie zgody użytkownika wyrażonej poprzez akceptację niniejszej polityki prywatności. Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, co będzie skutkować zablokowaniem dostępu do funkcjonalności aplikacji.

  4.3 Bezpieczeństwo danych wrażliwych
  Aplikacja Milo podejmuje wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne, jak i organizacyjne, aby chronić dane wrażliwe użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub ujawnieniem. Dane wrażliwe są przechowywane w sposób zabezpieczony i podlegają restrykcyjnym procedurom dostępu.

  4.4 Udostępnianie danych wrażliwych
  Dane wrażliwe użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne w celu świadczenia usług lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Udostępnienie danych wrażliwych osobom trzecim może nastąpić jedynie za wyraźną zgodą użytkownika lub w przypadkach wymaganych przepisami prawa.

  4.5 Przechowywanie danych wrażliwych
  Dane wrażliwe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po zakończeniu okresu przechowywania dane wrażliwe zostają bezpiecznie usunięte.

  4.6 Prawa użytkowników w zakresie danych wrażliwych
  Użytkownicy z poziomu aplikacji mają prawo dostępu do swoich danych wrażliwych, ich poprawiania oraz usunięcia.

  Użytkownicy mają też prawo żądać ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia do innego podmiotu. Aby skorzystać z tych praw, użytkownicy mogą skontaktować się z zespołem obsługi aplikacji Milo za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w punkcie 8 niniejszej polityki prywatności.
   

 5. Przetwarzanie danych przez procesorów danych
  Milo korzysta z usługi Google Firebase do przechowywania danych osobowych, co oznacza, że Google działa jako procesor danych osobowych w naszym imieniu zgodnie z naszymi instrukcjami.
  Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w ramach usługi Google Firebase jest Google LLC lub odpowiednia jednostka zależna, działające zgodnie z własnymi warunkami i polityką prywatności. Przed korzystaniem z usługi Google Firebase, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności Google, aby zrozumieć, jakie środki są podejmowane w celu ochrony danych osobowych.
  W ramach funkcji czatu nasza aplikacja korzysta z usługi ChatGPT dostarczanej przez OpenAI. W związku z tym, OpenAI działa jako procesor danych osobowych na nasze zlecenie zgodnie z naszymi instrukcjami.
  Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w ramach usługi OpenAI jest OpenAI lub odpowiednia jednostka zależna, działające zgodnie z własnymi warunkami i polityką prywatności. Przed korzystaniem z funkcji czatu, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności OpenAI, aby zrozumieć, jakie środki są podejmowane w celu ochrony danych osobowych.
   

 6. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe gromadzone w aplikacji Milo są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązują przepisy prawa wymagające dłuższego okresu przechowywania.
   

 7. Udostępnianie danych osobowych
  Dane osobowe gromadzone w aplikacji Milo nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do świadczenia usług lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
   

 8. Prawa użytkowników
  Użytkownicy aplikacji Milo mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mogą również wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie.
  W tym celu należy skontaktować się z ya.care sp. z o.o. za pośrednictwem email wysłanym na adres: dane-osobowe@milo-app.pl oraz podać treść żądania.
   

 9. Zabezpieczenia danych
  ya.care sp. z o.o. podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych gromadzonych w ramach aplikacji Milo. Przykładowe środki bezpieczeństwa to szyfrowanie danych, ograniczony dostęp do danych przez upoważnione osoby oraz regularne audyty bezpieczeństwa.

bottom of page