top of page

Cześć! Jestem Milo i działam w postaci tej aplikacji, by pomóc Ci czuć się dobrze i rozwijać się.

Pamiętaj, że wszystko, co robisz w aplikacji jest poufne i nikt poza Tobą nie ma do tego dostępu, dopóki sobie tego nie zażyczysz. Wpisywane przez Ciebie treści są szyfrowane w naszych bazach danych, a konwersacje w formie czata w ogóle nie są przechowywane.

 

Przed rozpoczęciem używania aplikacji proszę Cię o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Korzystanie z aplikacji oznacza jego akceptację.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – APLIKACJI MILO

§1 Postanowienia ogólne oraz definicje

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług oraz korzystania z aplikacji Milo. Regulamin jest dostępny na stronie milo-app.pl/regulamin oraz w ramach aplikacji.

 2. Poniżej korzystać będziemy z następujących terminów:

Usługodawca – ya.care sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Czaplińskiego 39, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001014921, posiadająca nr NIP 8943203577 oraz nr REGON 524275843
Usługodawca świadczy usługę zgodnie z treścią regulaminu;

Aplikacja Milo (lub Milo albo Aplikacja) – jest oprogramowaniem obsługiwanym przez Usługodawcę, o funkcjonalnościach opisanych w §4, które to służy dostarczaniu narzędzi oraz informacji dotyczących samopoczucia psychicznego, w formie mobilnej aplikacji na smartfony.

Regulamin – niniejszy regulamin;

Użytkownik – osoba korzystająca z Milo.

 1. Korzystanie z aplikacji Milo jest możliwe wyłącznie dla osób pełnoletnich lub niepełnoletnich posiadających zgodę opiekuna prawnego. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe korzystanie z aplikacji zgodnie z obowiązującym prawem.

§2 Warunki korzystania z aplikacji

 

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie oraz obowiązujących przepisów prawa.

 1. Użytkownik ma obowiązek utrzymywania poufności swoich danych logowania do aplikacji Milo. W przypadku podejrzenia nieautoryzowanego dostępu do konta, Użytkownik zobowiązany jest natychmiast powiadomić Usługodawcę.

 2. Użytkownik ma prawo do jednego konta w aplikacji Milo. Tworzenie i użytkowanie wielu kont jest zabronione.

 3. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta w aplikacji Milo osobom trzecim.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem oraz nie może używać jej w celach niezgodnych z prawem lub naruszających dobra osobiste innych użytkowników.

 5. Użytkownik nie może przekazywać, publikować ani udostępniać treści o charakterze obraźliwym, niezgodnym z prawem, zawierającym treści pornograficzne, nawołujące do przemocy, dyskryminujące lub naruszające prawa autorskie.

 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie treści, które zamieszcza w aplikacji Milo oraz za skutki wynikające z ich udostępnienia.

§3 Odpowiedzialność Usługodawcy

 

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby aplikacja Milo działała prawidłowo i bez zakłóceń. Jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne, awarie lub przerwy w dostępie do aplikacji, które wykraczają poza jego kontrolę.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w funkcjonalnościach, treściach oraz zasadach korzystania z aplikacji Milo w dowolnym czasie, jednakże zobowiązuje się poinformować Użytkowników o takich zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

§4 Funkcjonalności aplikacji Milo

 

 1. Aplikacja Milo oferuje Użytkownikom następujące funkcje:

Personalizowane wsparcie emocjonalne i edukacyjne oparte na sztucznej inteligencji,

Monitorowanie samopoczucia psychicznego i emocji,

Zalecenia i porady dotyczące rozwoju osobistego i psychologicznego,

Możliwość prowadzenia dziennika emocji i myśli,

Możliwość komunikacji

 1. Milo nie zastępuje opieki profesjonalistów stawiających diagnozy medyczne z zakresu zdrowia psychicznego. Milo nie zastępuje również konsultacji specjalistycznej, procesu terapii, leczenia oraz nie oferuje świadczeń zdrowotnych

 2. Aplikacja nie została zaprojektowana i nie jest przeznaczona do używania w sytuacjach kryzysowych (myśli samobójcze, okaleczenia, krzywdzenie siebie bądź innych osób) bądź nagłych przypadków medycznych.

 3. Niewskazane jest używanie aplikacji przez osoby, które spełniają kryteria poważnych zaburzeń psychicznych według DSM-V (schizofrenia, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe o ciężkim przebiegu,osobowość dyssocjalna, itp.).

 4. W przypadku, gdy Użytkownik znajdzie się w sytuacji kryzysowej lub może stanowić zagrożenie dla siebie lub innych, należy natychmiast skontaktować się z numerem alarmowym lub lekarzem pierwszego kontaktu.

§5 Poufność danych

 

 1. Usługodawca zapewnia poufność danych Użytkownika gromadzonych w ramach korzystania z aplikacji Milo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług przez aplikację Milo oraz w celach statystycznych i doskonalenia funkcjonalności aplikacji.

 3. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do świadczenia usług lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§6 Reklamacje

 

 1. W przypadku jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem aplikacji Milo lub niesatysfakcjonującej jakości świadczonych usług, Użytkownik ma prawo złożyć reklamację.

 2. Reklamacje można składać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Usługodawcy podany na stronie internetowej aplikacji Milo.

 3. Reklamację powinno zawierać opis problemu oraz dane kontaktowe Użytkownika umożliwiające kontakt i rozpatrzenie reklamacji.

 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Użytkownikowi w formie pisemnej lub elektronicznej na podany przez niego adres.

 6. W przypadku niezadowalającego rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Użytkownik ma prawo skorzystać z innych dostępnych środków ochrony prawnej przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

§7 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin stanowi integralną część umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem dotyczącej korzystania z aplikacji Milo.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianach za pośrednictwem wiadomości w aplikacji lub na stronie internetowej.

 3. W przypadku braku akceptacji zmiany regulaminu i/lub polityki prywatności Użytkownik może zakończyć korzystanie z Milo usuwając swoje dane za pośrednictwem opcji “Usuń moje konto”.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

 5. Wszelkie spory wynikające z korzystania z aplikacji Milo będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy.

 6. Usługodawca, z uwagi na prowadzenie prac rozwojowych, zastrzega możliwość braku funkcjonowania usługi bądź występowania przerw w prawidłowym funkcjonowaniu usługi.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zakończenia świadczenia usługi Milo w dowolnym momencie.

 

 

Zapoznaj się z regulaminem aplikacji Milo. Korzystając z niej, akceptujesz jego postanowienia.

bottom of page